Sklep VIVENDA prowadzony przez Rafał Klimowski, Bogdan Karaś, w ramach działalności gospodarczej pod firmą Vivenda  s.c. Rafał Klimowski, Bogdan Karaś, os. Boh. Września 17/45 31-620 Kraków (NIP 6783166210, REGON 366649010), zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1. Sklepie – rozumie się przez to sklep Vivenda działający pod adresem ul. Walecznych 32, 32-043 Skała, prowadzony przez Sprzedającego.

2. Sprzedającym – rozumie się przez to Bogdana Karasia i Rafał Klimowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Vivenda s.c. Rafał Klimowski Bogdan Karaś, os. Boh. Września 17/45 31-620 Kraków (NIP 6783166210, REGON 366649010) telefon komórkowy 794 620 660, e-mail Vivenda@onet.eu

3. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu.

4. Kliencie będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, będącą jednocześnie Klientem dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Towarze – rozumie się przez to produkt prezentowany na Stronie internetowej Sklepu.

6. Strona internetowa Sklepu: strona internetowa https://vivenda.com.pl.

7. Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Dzień roboczy – rozumie się przez to poniedziałek do piątku.

§ 2
INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, w szczególności składania zamówień na Towary dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Wymagania techniczne, niezbędne do przeglądania Strony internetowej Sklepu:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i wyższej.
  • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768.
  • Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej Sklepu oraz znajdujących się na tej Stronie internetowej Sklepu informacji do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz innej działalności uciążliwej dla pozostałych Klientów, prowadzenie na Stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez wyraźnej zgody Sprzedającego.

4. Wszystkie Towary to produkty nowe, nie używane, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Towary to elementy betonowe, gipsowe I i II gatunku. Produkty II gatunku pochodzą z nadwyżek magazynowych, jak również z ekspozycji sklepowych, promocji, w których nie zostały sprzedane; produkty II gatunku zawierają delikatne otarcia, uszkodzenia w transporcie, w rozładunku. Wszystkie Towary są produktem Vivenda  s.c. Rafał Klimowski, Bogdan Karaś.

5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na Stronie internetowej Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.

6. Informacje o Towarach, prezentowane na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego..

7. Sprzedający realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach działania Sklepu wskazanych na Stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej (telefon i mail podany w § 1  ust. 2). Dalsza komunikacja pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będzie odbywała się w formie telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej, jednakże oferta sprzedaży, o której mowa w § 3 ust. 7 zostanie przesłana za pomocą poczty elektronicznej.

3. Dla złożenia zamówienia niezbędne jest podanie co najmniej następujących informacji:
◦ 3.1. Imię i nazwisko/Nazwa firmy,
◦ 3.2. Adres poczty elektronicznej (e-mail),
◦ 3.3. Adres do doręczeń pocztą tradycyjną,
◦ 3.4. Numer telefonu,
◦ 3.5. Dokładne oznaczenie Towaru, który Klient chce kupić ze wskazaniem numeru przypisanego danemu Towarowi i ilości Towarów,
◦ 3.6. Wybór przez Klienta opcji dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta lub opcji odbioru Towaru przez Klienta w sklepie Sprzedającego przy ul. Walecznych 32, 32-043 Skała,
◦ 3.7. W przypadku Klientów innych niż Klienci będący konsumentami tacy Klienci zobowiązani są do podania również dodatkowych informacji, w tym danych Firmy i NIP.

4. Dla złożenia zamówienia niezbędna jest nadto akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu. W przypadku skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedającego: https://vivenda.com.pl/kontakt/, akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola tego formularza, pod którym znajduje się link do Regulaminu.

5. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane, o których mowa w ust. 3.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta nie stanowi złożenia oferty. Po złożeniu zamówienia Sprzedający nawiąże telefoniczny i mailowy kontakt z Klientem w celu m.in. poinformowania o odmowie lub przyjęciu zamówienia do realizacji.

• W przypadku przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, przesyła on jednocześnie do Klienta informację o cenie Towaru, kosztach dostarczenia przesyłki oraz dane niezbędne do wykonania przez Klienta przelewu lub wpłaty. Informacja ta stanowi ofertę zawarcia umowy adresowaną do Klienta. W celu usunięcia wątpliwości, z zastrzeżeniem ust. 8, przyjmuje się, że zapłata pełnej ceny za Towar i dostarczenie przesyłki stanowi akceptację oferty Sprzedającego przez Klienta.

7.  W przypadku braku akceptacji oferty przez Klienta w ciągu 7 dni od momentu jej przesłania, oferta Sprzedającego wygasa.

8. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn, a w szczególności gdy:
◦ 8.1. zamówiony Towar nie jest dostępny;
◦ 8.2. realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na siłę wyższą;
◦ 8.3. dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;
◦ 8.4. miejsce podane przez Klienta jakie miejsce dostawy Towaru jest położone za granicą.

9. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Sprzedający poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie.

10. Ust. 10 i 11 stosuje się jedynie do Klienta będącego konsumentem; w przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji może nastąpić na zasadzie swobodnego uznania Sprzedającego, a Sprzedający nie jest zobowiązany do podawania przyczyny odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. W tytule przelewu/wpłaty prosimy o podanie numeru przypisanego Towarowi objętemu zamówieniem.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY

1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą akceptacji oferty przez Klienta. Sprzedające. Akceptacja oferty może być dokonana w formie dokumentowej  za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

2. Zawarcie umowy sprzedaży skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego określonej ceny wraz z kosztem dostarczenia Towaru.

§ 5
CENY TOWARÓW

1. W ofercie sprzedaży Sprzedający określi cenę Towaru. W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumenta cena ta będzie obejmowała także stosowny podatek VAT.

2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta od Sprzedającego oferty sprzedaży.

§ 6
ZASADY PŁATNOŚCI
 
6. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.
6.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
6.2. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

§ 7

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR ZAMÓWIONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ KLIENTA

1. Jeśli Klient w ramach zamówienia wybrał opcję dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, to dostawa następuje w formie przesyłki kurierskiej (paletowej) za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek, a mianowicie firmy kurierskiej Poczta Polska, chyba że co innego wyraźnie wskazano w toku procedury składania przez Klienta zamówienia. Koszty transportu, określone w ofercie pokrywa Klient. 

2. Nadanie Towaru realizowane jest standardowo w terminie 14 dni od zawarcia umowy, jednak może ulec zmianie w przypadku braku dostępności Towaru w magazynie. W takiej sytuacji Sprzedawca określi inny termin nadania Towaru przed zawarciem umowy. Firma kurierska realizuje dostawę Towaru w ciągu 48 godzin od nadania (dotyczy dni roboczych). W przypadku przedłużającego się czasu oczekiwania na przesyłkę prosimy o kontakt. Klient poprzez akceptację -niniejszego Regulaminu potwierdza także, iż zapoznał się z ww. warunkami świadczenia usług krajowych Poczta Polska. Zwracamy uwagę, że dostarczenie Towaru nie obejmuje wniesienia tego Towaru bezpośrednio do lokalu Klienta.

3. Wysyłka Towaru następuje na adres podany przez Klienta, przy czym jeżeli dotyczy to Klienta będącego konsumentem wskazany adres jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia ze strony Sprzedającego. W przypadku podania wadliwego adresu przez Klienta, koszty wynikłe z podania tego wadliwego adresu ponosi Klient.

4. W przypadku, gdy Klient nie wybrał opcji dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest udostępnić Towar do odbioru przez Klienta najpóźniej do 7 dnia roboczego od dnia zapłaty lub w przypadku oznaczenia daty dostępności towaru w zamówieniu, od daty tej dostępności.

5. Odbierając przesyłkę, Klient będący konsumentem, ma  prawo do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia. W przypadku, gdy Klient stwierdzi, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia i poinformuje o tym doręczającego, doręczający sporządzi Protokół Szkody. Niezależnie od tego, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, doręczający ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

6. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia, a w przypadku, gdy przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia zobowiązany jest do żądania sporządzenia przez doręczającego Protokołu Szkody określającego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.  Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy terminie 14 dni. Informacja dotycząca korzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, lecz złożenie go przy wykorzystaniu tego formularza nie jest obowiązkowe. Uwzględniając charakter stosunku prawnego wiążącego strony brak jest sytuacji, które dawałyby podstawę do stosowania przepisu art. 38 ustawy o prawach konsumenta przewidującego sytuacje, gdy prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem oraz nie będą występować okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9
RĘKOJMIA. REKLAMACJA TOWARU

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zwracamy uwagę, że w przypadku Towarów stanowiących Produkt II gatunku przy określaniu co jest wadą fizyczną, uwzględnić należy m.in. właściwości sprzedawanych Towarów; właściwości Produktów II gatunku opisano w § 2 ust. 4.

2. Klient będący konsumentem może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej, a powinna ona zawierać w miarę możności następujące informacje/kopie dokumentów:
◦ 2.1. imię i nazwisko, adres do doręczeń, e-mail Klienta,
◦ 2.2. datę zamówienia i numer Towaru,
◦ 2.3. określenie na czym polega wada,
◦ 2.4. wskazanie daty stwierdzenia wady,
◦ 2.5. oświadczenie lub żądanie Klienta w związku z zaistniałą wadą,
◦ 2.6. datę i podpis Klienta,
◦ 2.7. kopię faktury VAT lub paragonu dokumentujących Umowę sprzedaży,
◦ 2.8. kopię Protokołu Szkody spisanego przez doręczyciela – w przypadku reklamacji związanych z wadami powstałymi w związku z dostarczeniem Towaru do Klienta.

3. Dane kontaktowe Sprzedającego do składania reklamacji: adres: firmą Vivenda s.c. Rafał Klimowski Bogdan Karaś, os. Boh. Września 17/45 31-620 Kraków adres e-mail: vivenda@onet.eu Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedającego wskazanej w § 9 ust. 3 Regulaminu, a jeżeli Sprzedający po przesłaniu reklamacji przez Klienta wskaże inne miejsce dostarczenia rzeczy – do tego miejsca.

5. Sprzedający zaleca, aby Klient będący konsumentem w miarę możności skontaktował się ze Sprzedającym przed dostarczeniem Towaru w wykonaniu uprawnień przysługujących z Klientowi będącemu konsumentem z tytułu rękojmi – wszystko dla celów zapewnienia bezstresowego i bezproblemowego rozpatrzenia reklamacji Klienta będącego konsumentem.

6. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem wyłączona jest w całości odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, w szczególności dotyczy to wad powstałych w związku z dostarczeniem Towaru do takiego Klienta, a także wad ujawnionych po wydaniu Towaru takiemu Klientowi. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania Towaru przez Sprzedającego. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem w razie dostarczania zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez takiego Klienta – na takiego Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą z chwilą powierzenia Towaru przez Sprzedającego firmie kurierskiej.

§ 10
DANE OSOBOWE ZGODNE Z RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, są firmą Vivenda s.c. Rafał Klimowski Bogdan Karaś, os. Boh. Września 17/45 31-620 Kraków (dalej „Vivenda”) właściciel sklepu dostępnego pod adresem www.vivenda.com.pl

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: vivenda@onet.eu,
adres pocztowy: firmą Vivenda s.c. Rafał Klimowski Bogdan Karaś, os. Boh. Września 17/45 31-620 Kraków.

3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie za pomocą portalu www.vivenda.com.pl oraz w toku komunikacji telefonicznej i za pomocą poczty elektronicznej.

4.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Vivenda?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• obsługi reklamacji na www.vivenda.com.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Vivenda, którym jest:
• monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.vivenda.com.pl;
• prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług www.vivenda.com.pl;
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• wsparcia dla usług kredytowych zakupionego towaru;
• zapewnienia obsługi usług płatniczych;
• zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.vivenda.com.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• obsługi Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenia analiz statystycznych;
• przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• imię i nazwisko, adres dostawy, adres email, telefon lub
• imię i nazwisko, adres dostawy, adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firm).
• Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.vivenda.com.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów płatniczych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6.      Jakie masz uprawnienia wobec Vivenda w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Vivenda; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
• Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na www.vivenda.com.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, transportowe, ubezpieczeniowe, wspomagają obsługę użytkowników www.vivenda.com.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Vivenda zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Vivenda polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz innych ustaw, przy czym w odniesieniu do Klientów będących konsumentami m.in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą o ochronie konsumentów.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów prawa.

3. Klient będący konsumentem ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (dane kontaktowe rzecznika na stronie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=23403 ) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl , Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,2,1.html ). Ponadto zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013
r.w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie
ODR w sporach konsumenckich) informujemy, że konsument może także złożyć skargę za
pośrednictwem strony internetowej ODR, dostępnej pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego opisanej w § 1 ust. 2 Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie  z chwilą ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu.

• Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy
2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Rafał Klimowski, w ramach działalności gospodarczej pod firmą firmą Vivenda s.c. Rafał Klimowski Bogdan Karaś, os. Boh. Września 17/45 31-620 Kraków, e-mail vivenda@onet.eu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.vivenda.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedający zaleca, aby przed dokonaniem zwrotu Towaru porozumieć się ze Sprzedającym dla celów poinformowania Sprzedającego o konkretnym dniu i godzinie zwrotu Towaru. Dla zapewnienia braku zniszczenia lub uszkodzenia Towaru, Sprzedający niniejszym zaleca, aby Towar był zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak zniszczenia lub uszkodzenia Towaru; zaleca nadto, iż w miarę możliwości zwracany Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Kupujący powinien wybrać odpowiedni sposób zwrotu Towaru po to, aby Towar nie uległ zniszczeniu ani uszkodzeniu; za zniszczenia lub uszkodzenia Towaru w związku ze zwrotem Towaru w wykonaniu prawa odstąpienia od umowy Kupujący może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. Towar powinien być zwracany Sprzedającemu na adres Vivenda s.c. Rafał Klimowski, Bogdan Karaś pod adresem ul. Walecznych 32, 32-043 Skała,. W ramach procedury składania zamówienia może dojść do zamawiania rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą – wykonując obowiązek wynikający z ustawy o prawach konsumenta Sprzedający w toku procedury składania zamówienia informuje, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (uważamy, że bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obejmować będą koszty pakowania Towaru, odesłania Towaru Sprzedającemu) oraz podaje szacunkową maksymalną wysokość tych kosztów: szacunkowa maksymalna wysokość tych kosztów w przypadku ewentualnego zamówienia przez Sprzedającego kuriera, którego koszty ponosilibyście Państwo przedstawia się następująco /kwoty netto zależne od rozmiaru i wagi przesyłki – dalej określono poszczególne typy przesyłek i ich szacunkowy koszt/:
◦ 1/2 PALETY – ok. 150,- zł(przy wadze Towaru ok. 200 kg, przy rozmiarze Towaru ok. 1 m3);
◦ EURO PALETA – ok. 180,- zł (przy wadze Towaru ok. 700kg, przy rozmiarze Towaru ok. 2,16 m3);

3. W przypadku skorzystania przez Państwa z innej firmy w ramach zwracania rzeczy w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy szacunkowa maksymalna wysokość kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy może w przybliżeniu wynosić nawet dwukrotność/trzykrotność podanych wyżej kwot.

4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

0